Regulamin arrMY

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy arrMY zwany dalej Serwisem to usługa umożliwiająca rywalizację w sportach elektronicznych oferowana przez serwis internetowy w domenie www.arrmy.gg 
 2. Organizatorem arrMY jest Grezly Sp. Z o. o.  z siedzibą w Gdyni, ul. Izydy 13, 81-601 Gdynia, o numerze NIP 851-326-37-43, o numerze REGON 389866301, zwana dalej Organizatorem. Serwis arrMY będzie dalej zwany Serwisem. 
 3. Administratorem jest podmiot upoważniony przez Organizatora do sprawowania pieczy nad przebiegiem rozgrywek oraz funkcjonowaniem Serwisu. 
 4. Kontakt z Administratorami rozgrywek można nawiązać poprzez komunikatory: Discord, TeamSpeak, bądź poprzez czat w serwisie arrmy.gg. Wiadomości wysłane w innych miejscach poza podanymi mogą zostać zignorowane.
 5. Użytkownikiem arrMY jest osoba posiadająca założone i aktywowane konto w Serwisie, która uzyskała akceptację uczestnictwa w projekcie arrMY, bądź znalazła się w nim poprzez otrzymanie bezpośredniego zaproszenia. W dalszej części niniejszego Regulaminu zwana Użytkownikiem/Zawodnikiem.
 6. Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w internecie. Należy stosować się do określonych zasad  (dostęp: 31.11.2021 r.). 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Jednocześnie wszelkie kwestie niezawarte w tym Regulaminie są indywidualne rozstrzygane przez Organizatora oraz Administrację. Decyzje wydane przez Organizatora oraz Administrację mają charakter ostateczny. 
 8. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności Serwisu. Złamanie Regulaminu może prowadzić do czasowego lub stałego zawieszenia w prawach Użytkownika Serwisu. 
 9. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania polskiego prawa.
 10. Powoływanie się na brak znajomości niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz innych regulaminów Serwisu nie stanowi usprawiedliwienia dla żadnego ich naruszenia.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego. 
 12. Użytkownikowi zabrania się dostarczania i publikowania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym pornografii, stosowania gróźb bezprawnych, reklamowania narkotyków i naruszania praw autorskich osób trzecich. 
 13. Użytkownikowi zabrania się korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Użytkowników, korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty, umieszczania odnośników do stron, które publikują treści niezgodne z prawem lub takie, które pozostają w konflikcie z polskim bądź międzynarodowym prawem bądź niniejszym Regulaminem. 
 14. Użytkownikowi zabrania się przesyłania plików zainfekowanych wirusami, przesyłania danych, oprogramowania lub innych materiałów chronionych prawem autorskim lub własnością przemysłową, do których Użytkownik nie posiada praw. 
 15. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób, który negatywnie wpływa na dostęp innych Użytkowników do Serwisu. 
 16. Wszelkie próby nieuprawnionego dostępu do Serwisu lub jego oprogramowania będą zgłaszane odpowiednim służbom. 
 17. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie swoich danych do logowania w miejscu niedostępnym dla innych osób. 
 18. W przypadku podejrzenia, że Użytkownik zarejestrował się używając nieprawdziwych danych, bądź poprzez takie zarejestrowanie próbował ominąć inne zakazy, Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego konta Użytkownika, a opisane zachowanie będzie zgłaszane odpowiednim służbom. 
 19. Serwis i świadczone przez niego usługi są chronione prawami autorskimi zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym. 
 20. Zabrania się korzystać z Serwisu dla własnych celów komercyjnych (handlowych), takich jak sprzedaż produktów i usług własnych lub osób trzecich. Nie dotyczy streamowania (transmitowania swoich meczów) przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu. 
 21. Zakazuje się Użytkownikowi oszukiwać lub używać oprogramowania w celu uzyskania niesprawiedliwej przewagi podczas gry w Serwisie.

§ 2. Dane osobowe Użytkownika

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników dostępne są w zakładce “Polityka Prywatności”.

§ 3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie konta, które Użytkownik zakłada samodzielnie w procesie rejestracji na stronie Serwisu.
 2. Użytkownik w procesie rejestracji podaje dane osobowe, które są gromadzone i przetwarzane przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi w zakładce “Polityka Prywatności”.
 3. Dokonanie pełnej rejestracji konta w Serwisie umożliwia Użytkownikowi korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu, w szczególności z udziału w ligach, turniejach oraz dokonywania zakupów w sklepie.

§ 4. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony dostępu do swojego konta w Serwisie, w szczególności poprzez zapobieganie niechcianemu ujawnieniu loginu oraz hasła do konta w Serwisie.
 2. Wszelkie zachowania Użytkownika, które w jakikolwiek sposób zostaną uznane przez Serwis za szkodliwe dla zachowania integralności, sprawiedliwości i uczciwości w funkcjonowaniu Serwisu są niedozwolone i skutkować mogą nałożeniem na Użytkownika blokady konta. Wyżej wymienione niedozwolone zachowania mogą obejmować między innymi:
  • wykorzystywanie bądź udostępnianie zewnętrznych programów, wirusów i innych złośliwych kodów w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do kont innych użytkowników, ich danych osobowych, bądź wpływania na działanie Serwisu;
  • korzystanie z Serwisu w celu nieautoryzowanej reklamy podmiotów zewnętrznych, w szczególności w celu nakłaniania użytkowników Serwisu do rejestracji w konkurencyjnych względem Arrmy.pl serwisach;
  • korzystanie z Serwisu w celu rozpowszechniania materiałów niezgodnych z prawem, wulgarnych, zawierających groźby, zniesławiających, naruszających prawa do wizerunku osób trzecich, obscenicznych, bluźnierczych, zachęcających do zachowań niezgodnych z prawem, będących przestępstwem bądź w inny sposób prowadzących do odpowiedzialności cywilnej bądź karnej, bez wyraźnej pisemnej zgody Serwisu reklamujących zewnętrzne, niepowiązane z Serwisem produkty;
  • korzystanie przez Użytkownika z zewnętrznego oprogramowania wspomagającego rozgrywkę (tzw. cheats);
 3. W przypadku zaobserwowania tożsamych działań Serwis ma prawo do niezwłocznego usunięcia niedozwolonych treści oraz nałożenia blokady na konto oraz ograniczenia dostępu do Serwisu Użytkownika
 4. Użytkownik nie ma prawa do publikowania w obrębie Serwisu żadnych treści objętych prawami autorskimi, znakami towarowymi bądź handlowymi, tudzież innymi prawami intelektualnymi bez uprzedniej zgody ich posiadacza. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nieuprawnioną publikację takich materiałów.
 5. Poprzez udział w oferowanych przez Serwis rozgrywkach, ligach, turniejach i innych, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis wszelkich materiałów związanych z udziałem Użytkownika w oferowanych przez Serwis funkcjach, w tym gameplayu w postaci zdjęć, nagrań audio i wideo, nickname’u Użytkownika, jego avataru, głosu oraz wszelkich publicznych danych udostępnionych w profilu Użytkownika dla prawnie uzasadnionych celów marketingowych, reklamowych i handlowych, realizowanych za pośrednictwem wszelkich dostępnych zgodnie z aktualną wiedzą techniczną środków. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie nie są ograniczone czasowo, ani terytorialnie.
 6. Szerzenie nienawiści i ogólnie rozumianego hejtu na platformie oraz poza nią może skutkować blokadą użytkownika w rozgrywkach arrMY.
 7. Blokady nałożone na innych platformach, nałożone przez twórce gry oraz organizatorów rozgrywek mogą skutkować wykluczeniem użytkownika z rozgrywek platformie arrMY.
 8. W przypadku posiadania blokady VAC użytkownik może uczestniczyć w rozgrywkach arrMY pod warunkiem, że od dnia nałożenia blokady upłynęło 5 lat.

§ 5. Esport dollars (e$)

 1. Esport Dollars (e$) stanowią wewnętrzną, cyfrową walutę Serwisu, umożliwiającą dokonywanie zakupów jedynie w obrębie Serwisu i nie mogą być stosowane zamiennie z jakąkolwiek inną, realną walutą.
 2. Esport Dollars mogą być zakupione jedynie bezpośrednio w Serwisie, za jego pośrednictwem.
 3. Wpłaty do Serwisu w celu pozyskania Esport Dollars księgowane są niezwłocznie po otrzymaniu transakcji. 
 4. Esport Dollars nie podlegają sprzedaży zewnętrznej jak i wymianie wewnętrznej między Użytkownikami. Wszelkie próby zwiększenia swojego budżetu w Serwisie, inne niż oferowane przez Serwis, będą karane poprzez odebranie Użytkownikowi Esport Dollars nabytych w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, wykluczenie Użytkownika z rozgrywek, bądź całkowite zablokowanie dostępu do konta Użytkownika. 
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Esport Dollars w ciągu 24h, jeżeli przedmiot umowy nie został przez niego użyty. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Użytkownik zobowiązany jest wysłać wiadomość informującą o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem maila - [email protected]
 6. Wszelkie reklamacje związane z Esport Dollars będą rozpatrywane i rozwiązywane w ciągu 30 dni od dnia zakupu. 
 7. W momencie, gdy konto Użytkownika zostanie usunięte, Esport Dollars pozostają w posiadaniu Serwisu. 
 8. W momencie, gdy Użytkownik zostanie ukarany banem (tj. nałożeniem blokady na konto Użytkownika w związku z łamaniem Regulaminu gry, bądź platformy) w grze CS2, bądź na jakiejkolwiek innej platformie związanej z grą CS2, wszystkie jego Esport Dollars podlegają wydaniu na rzecz Serwisu. Konsekwencją wyżej wymienionej sytuacji jest również przepadek wszystkich wykupionych usług przez Użytkownika w Serwisie. 
 9. 1 stycznia każdego roku będzie miała miejsce procedura korekty salda określonego w e$, która związana będzie z usunięciem z profilu użytkownika przeterminowanych punktów. Dotyczy ona e$, które zostały zaksięgowane w profilu użytkownika dawniej niż 365 dni od daty aktywowania procedury. Miesiąc przed uruchomieniem tej czynności użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością e-mail, ile punktów będzie podlegało przeterminowaniu.

§ 6. Ogłoszenia

 1. Zakładka “Ogłoszenia” umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu publikowanie własnych oraz odpowiadanie za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie na ogłoszenia dotyczące:
  1. poszukiwania partnerów do gry w grach wspieranych przez Serwis,
  2. organizacji meczów w grach wspieranych przez Serwis,
  3. innych treści związanych bezpośrednio z poszukiwaniem partnerów do gry, poszukiwaniem drużyny, organizacją meczów, sparingów etc. w grach wspieranych przez Serwis.
 2. Publikacja ogłoszenia w zakładce “Ogłoszenia” wymaga wypełnienia przez Użytkownika formularza dostępnego w Serwisie.
 3. Warunkiem opublikowania ogłoszenia Użytkownika jest prawidłowe wypełnienie wymaganych danych oraz informacji, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu.
 4. Ogłoszenia publikowane przez Użytkownika nie mogą zawierać treści niezgodnych z Regulaminem, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, złośliwe, obraźliwe, nieprzyzwoite i niestosowne, bądź sugerujących powiązanie autora ogłoszenia z Serwisem.
 5. W razie stwierdzenia naruszenia zasad opisanych w treści niniejszego paragrafu, Administrator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia ogłoszenia oraz ograniczenia, bądź zablokowania Użytkownikowi dalszego dostępu do Serwisu.

§ 7. Premium

 1. W celu realizacji zamówienia należy wybrać opcję „Kupuję usługę premium” co skutkuje złożeniem w Serwisie wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży i po otrzymaniu od Serwisu wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie - skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny.
 2. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 3. Użytkownik może dokonać płatności za pomocą serwisu pośredniczącego w procesie płatności internetowych zintegrowanego ze stroną arrmy.gg, bądź za pośrednictwem Esport Dollars.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e- mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.
 5. Wszelkie sprawy dotyczące reklamacji opisane zostały w treści § 9 niniejszego Regulaminu “Reklamacje”. 
 6. Zwrot środków za zakup usługi Premium możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku ręcznego zakupu premium. Zwrot możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku, gdy od momentu zakupu nie minęło 14 dni, oraz nie została użyta żadna usługa oferowana przez Premium. Automatyczne przedłużenie premium nie podlega zwrotowi.
 7. Wszelkie reklamacje oraz prośby o zwrot środków powinny być kierowane na mail kontaktowy: [email protected].
 8. Formularz odstąpienia od umowy znajduję się w REGULAMINIE SKLEPU INTERNETOWEGO ARRMY.PL w § 13.

§ 8. Sklep

 1. Procedura zakupu rozpoczyna się przez dodanie produktu do koszyka, przejście do koszyka, przejście do realizacji płatności i uzupełnienie danych niezbędnych do dostawy produktu (za pomocą Konta lub bez rejestracji). Następnie dokonywany jest wybór sposobu płatności, dostawy i akceptacja regulaminu.
 2. W celu realizacji zamówienia należy wybrać opcję „Kupuję i płacę” co skutkuje złożeniem w Serwisie wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży i po otrzymaniu od Serwisu wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie - skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki.
 3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 4. W przypadku wyboru płatności innej niż za pobraniem, Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia. Po upływie terminu powyższego, Serwis ma prawo anulować zamówienie.
 5. Wysyłka sprzętu zakupionego w sklepie Serwisu zrealizowana będzie do 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym należącym do Serwisu.
 6. Wysyłka sprzętu zakupionego w sklepie Serwisu realizowana będzie tylko na terenie Polski.
 7. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Serwis niezwłocznie zawiadomi o tym Użytkownika i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Użytkownika, zaoferuje mu Towar zastępczy lub zwrot otrzymanej przez niego sumy pieniężnej. Wybór Użytkownika jest w tym zakresie dla Serwisu wiążący, a brak wyboru uważa się za wybór zwrotu otrzymanej sumy pieniężnej.
 8. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem przesyłki pocztowej dostarczanej przez Poczta Polska SA. lub kurierskiej, dostarczanej przez DHL.
 9. Użytkownik może dokonać płatności za pomocą serwisu pośredniczącego w procesie płatności internetowych zintegrowanego ze stroną arrmy.gg, bądź za pośrednictwem Esport Dollars. 
 10. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e- mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.
 11. Wszelkie sprawy dotyczące reklamacji opisane zostały w treści § 9 niniejszego Regulaminu “Reklamacje”. 
 12. Jeżeli Kupujący nie odebrał wysyłki i została ona zwrócona na adres Sprzedawcy, istnieje możliwość ponownego wysłania produktu na adres Kupującego. Koszty ponownej wysyłki ponosi Kupujący.

§ 9. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta arrMY, Usług oferowanych przez arrMY oraz sprzętu dostępnego w Sklepie należy kierować na adres e-mail: [email protected].
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Serwis dotyczące jakichkolwiek usług oferowanych w Serwisie nastąpi w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia Reklamacji. 
 3. Użytkownik posiada 14 dni od dnia zakupu na odstąpienie od umowy i zwrot sprzętu oferowanego w Sklepie po uprzednim poinformowaniu Organizatora za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. 
 4. Koszt zwrotów sprzętu ponosi Użytkownik.
 5. Reklamacje analiz, treningów oraz innych usług oferowanych przez Serwis należy zgłosić niezwłocznie po ich zakończeniu. Uzasadnienie należy opisać w mailu podanym w § 9 ust. 1 Regulaminu. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez koordynatora projektu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik może wystąpić o ponowne wykonanie usługi.

§ 10. Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis korzysta z materiałów chronionych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.), znaków towarowych oraz innych informacji chronionych prawnie na mocy odrębnych ustaw, takich jak tekst, zdjęcia, materiały wideo, grafiki, muzyka oraz dźwięk i oprogramowanie stosowane przez Serwis.
 2. Użytkownik nie posiada prawa do wykorzystywania, publikowania, przesyłania, sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych ani modyfikowania bądź wykorzystywania w części lub w całości treści publikowanych w Serwisie bez uprzedniego uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody Serwisu, bądź na podstawie uprawnień określonych w przepisach Ustawy o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 r..
 3. Użytkownik potwierdza, że poprzez rejestrację i korzystanie z Serwisu nie nabywa żadnych praw własności do materiałów, do których uzyskał dostęp, bądź korzysta za pośrednictwem Serwisu.
 4. Wszelkie wykorzystywanie w Serwisie grafiki, logo, layout strony, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług są wyłączną własnością Serwisu i nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z innymi produktami usługowymi, w szczególności w celu wprowadzania konsumentów w błąd, bez uprzedniej pisemnej zgody Serwisu.

§ 11. Zmiany w Regulaminie

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz dodawania bądź usuwania określonych jego postanowień w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany, dodawanie bądź usuwanie postanowień Regulaminu powinno być niezwłocznie komunikowane wszystkim Użytkownikom w sposób, który w największym stopniu gwarantuje dotarcie do Użytkowników. Dalsze korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po poinformowaniu o wprowadzonych zmianach równoznaczne jest z akceptacją przez niego Regulaminu w zmienionej, aktualnej formie.

§ 12. Ograniczenie odpowiedzialności Serwisu

Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu. Użytkownik korzysta z usług Serwisu na własne ryzyko. Dotyczy to zarówno odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w następstwie korzystania z usług Serwisu, nawet w przypadku, w którym Organizator świadomy był możliwości wystąpienia takich szkód. Niezależnie od treści niniejszego paragrafu, w razie ograniczenia wyłączenia odpowiedzialności Serwisu w szczególności za pośrednictwem prawomocnego orzeczenia, Serwis odpowiada za szkody poniesione przez Użytkowników tylko do kwoty, którą Użytkownik uiścił na konto Serwisu w związku z korzystaniem z jego usług.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Serwis uprawniony jest do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie na podstawie § 11 niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany w regulaminie o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wchodzą w życie z zachowaniem 7-dniowego okresu przejściowego, liczonego od dnia opublikowania Regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający wszystkim Użytkownikom zapoznanie się z nim.
 3. Wszelkie zmiany zostaną uprzednio opublikowane w Serwisie w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi zapoznanie się z ich treścią.
 4. W sprawach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, ostateczne rozstrzygnięcie należy do Organizatora rozgrywek.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby uniknąć sytuacji spornych, a w razie ich wystąpienia - aby zostały niezwłocznie rozwiązane z możliwie największą korzyścią dla obu stron. W sytuacji gdy, pracownik bądź członek obsługi Serwisu złamie zasady zachowania poufności, bądź funkcjonowania Serwisu, Serwis ma prawo do natychmiastowego podjęcia działań w celu ustalenia winnego oraz wyciągnięcia wobec niego stosownych konsekwencji.
 6. Jeżeli kwestia poruszona w Regulaminie występuje w innym Regulaminie, liście zasad bądź innym ogólnodostępnym miejscu w Serwisie, a jego treść jest rozbieżna z treścią postanowienia w Regulaminie, za nadrzędne należy uznać postanowienia Regulaminu.

Regulamin sklepu internetowego arrmy.pl

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy arrmy.gg prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem arrmy.gg.
Sprzedawca - Grezly Sp. Z o. o.  z siedzibą w Gdyni, ul. Izydy 13, 81-601 Gdynia, o numerze NIP 851-326-37-43, o numerze REGON 389866301

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Grezly Sp. Z o. o.  z siedzibą w Gdyni, ul. Izydy 13, 81-601 Gdynia
 2. Adres e-mail: [email protected]
 3. Telefon: 785 444 444

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 2. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 3. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić wewnętrzną walutą (esport Dolary) dostępną do nabycia w serwisie arrmy.gg

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia: do dwóch tygodni od dokonania zakupu.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Grezly Sp. Z o. o.  z siedzibą w Gdyni, ul. Izydy 13, 81-601 Gdynia niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 12. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 8 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 5. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 7. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj.
  2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest tutaj
  3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  4. Internetowej platformy ODR dostępnej tutaj.

§ 10 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 11 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Jednocześnie wszelkie kwestie niezawarte w tym regulaminie są indywidualne rozstrzygane przez Sprzedawcę. Decyzje wydane przez Sprzedawcę mają charakter ostateczny.

§ 12 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Kunsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Grezly Sp. Z o. o.
ul. Izydy 13, 81-601 Gdynia adres e-mail: [email protected]

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin arrMY

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy arrMY zwany dalej Serwisem to usługa umożliwiająca rywalizację w sportach elektronicznych oferowana przez serwis internetowy w domenie www.arrmy.gg 
 2. Organizatorem arrMY jest Grezly Sp. Z o. o.  z siedzibą w Gdyni, ul. Izydy 13, 81-601 Gdynia, o numerze NIP 851-326-37-43, o numerze REGON 389866301, zwana dalej Organizatorem. Serwis arrMY będzie dalej zwany Serwisem. 
 3. Administratorem jest podmiot upoważniony przez Organizatora do sprawowania pieczy nad przebiegiem rozgrywek oraz funkcjonowaniem Serwisu. 
 4. Kontakt z Administratorami rozgrywek można nawiązać poprzez komunikatory: Discord, TeamSpeak, bądź poprzez czat w serwisie arrmy.gg. Wiadomości wysłane w innych miejscach poza podanymi mogą zostać zignorowane.
 5. Użytkownikiem arrMY jest osoba posiadająca założone i aktywowane konto w Serwisie, która uzyskała akceptację uczestnictwa w projekcie arrMY, bądź znalazła się w nim poprzez otrzymanie bezpośredniego zaproszenia. W dalszej części niniejszego Regulaminu zwana Użytkownikiem/Zawodnikiem.
 6. Netykieta to zbiór zasad przyzwoitego zachowania w internecie. Należy stosować się do określonych zasad  (dostęp: 31.11.2021 r.). 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Jednocześnie wszelkie kwestie niezawarte w tym Regulaminie są indywidualne rozstrzygane przez Organizatora oraz Administrację. Decyzje wydane przez Organizatora oraz Administrację mają charakter ostateczny. 
 8. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności Serwisu. Złamanie Regulaminu może prowadzić do czasowego lub stałego zawieszenia w prawach Użytkownika Serwisu. 
 9. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania polskiego prawa.
 10. Powoływanie się na brak znajomości niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz innych regulaminów Serwisu nie stanowi usprawiedliwienia dla żadnego ich naruszenia.
 11. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego. 
 12. Użytkownikowi zabrania się dostarczania i publikowania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym pornografii, stosowania gróźb bezprawnych, reklamowania narkotyków i naruszania praw autorskich osób trzecich. 
 13. Użytkownikowi zabrania się korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Użytkowników, korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty, umieszczania odnośników do stron, które publikują treści niezgodne z prawem lub takie, które pozostają w konflikcie z polskim bądź międzynarodowym prawem bądź niniejszym Regulaminem. 
 14. Użytkownikowi zabrania się przesyłania plików zainfekowanych wirusami, przesyłania danych, oprogramowania lub innych materiałów chronionych prawem autorskim lub własnością przemysłową, do których Użytkownik nie posiada praw. 
 15. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób, który negatywnie wpływa na dostęp innych Użytkowników do Serwisu. 
 16. Wszelkie próby nieuprawnionego dostępu do Serwisu lub jego oprogramowania będą zgłaszane odpowiednim służbom. 
 17. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie swoich danych do logowania w miejscu niedostępnym dla innych osób. 
 18. W przypadku podejrzenia, że Użytkownik zarejestrował się używając nieprawdziwych danych, bądź poprzez takie zarejestrowanie próbował ominąć inne zakazy, Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego konta Użytkownika, a opisane zachowanie będzie zgłaszane odpowiednim służbom. 
 19. Serwis i świadczone przez niego usługi są chronione prawami autorskimi zgodnie z prawem polskim i międzynarodowym. 
 20. Zabrania się korzystać z Serwisu dla własnych celów komercyjnych (handlowych), takich jak sprzedaż produktów i usług własnych lub osób trzecich. Nie dotyczy streamowania (transmitowania swoich meczów) przez Użytkowników podczas korzystania z Serwisu. 
 21. Zakazuje się Użytkownikowi oszukiwać lub używać oprogramowania w celu uzyskania niesprawiedliwej przewagi podczas gry w Serwisie.

§ 2. Dane osobowe Użytkownika

Wszelkie dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników dostępne są w zakładce “Polityka Prywatności”.

§ 3. Ogólne zasady korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie konta, które Użytkownik zakłada samodzielnie w procesie rejestracji na stronie Serwisu.
 2. Użytkownik w procesie rejestracji podaje dane osobowe, które są gromadzone i przetwarzane przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi w zakładce “Polityka Prywatności”.
 3. Dokonanie pełnej rejestracji konta w Serwisie umożliwia Użytkownikowi korzystanie z wszystkich funkcji Serwisu, w szczególności z udziału w ligach, turniejach oraz dokonywania zakupów w sklepie.

§ 4. Obowiązki i odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony dostępu do swojego konta w Serwisie, w szczególności poprzez zapobieganie niechcianemu ujawnieniu loginu oraz hasła do konta w Serwisie.
 2. Wszelkie zachowania Użytkownika, które w jakikolwiek sposób zostaną uznane przez Serwis za szkodliwe dla zachowania integralności, sprawiedliwości i uczciwości w funkcjonowaniu Serwisu są niedozwolone i skutkować mogą nałożeniem na Użytkownika blokady konta. Wyżej wymienione niedozwolone zachowania mogą obejmować między innymi:
  • wykorzystywanie bądź udostępnianie zewnętrznych programów, wirusów i innych złośliwych kodów w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do kont innych użytkowników, ich danych osobowych, bądź wpływania na działanie Serwisu;
  • korzystanie z Serwisu w celu nieautoryzowanej reklamy podmiotów zewnętrznych, w szczególności w celu nakłaniania użytkowników Serwisu do rejestracji w konkurencyjnych względem Arrmy.pl serwisach;
  • korzystanie z Serwisu w celu rozpowszechniania materiałów niezgodnych z prawem, wulgarnych, zawierających groźby, zniesławiających, naruszających prawa do wizerunku osób trzecich, obscenicznych, bluźnierczych, zachęcających do zachowań niezgodnych z prawem, będących przestępstwem bądź w inny sposób prowadzących do odpowiedzialności cywilnej bądź karnej, bez wyraźnej pisemnej zgody Serwisu reklamujących zewnętrzne, niepowiązane z Serwisem produkty;
  • korzystanie przez Użytkownika z zewnętrznego oprogramowania wspomagającego rozgrywkę (tzw. cheats);
 3. W przypadku zaobserwowania tożsamych działań Serwis ma prawo do niezwłocznego usunięcia niedozwolonych treści oraz nałożenia blokady na konto oraz ograniczenia dostępu do Serwisu Użytkownika
 4. Użytkownik nie ma prawa do publikowania w obrębie Serwisu żadnych treści objętych prawami autorskimi, znakami towarowymi bądź handlowymi, tudzież innymi prawami intelektualnymi bez uprzedniej zgody ich posiadacza. Użytkownik ponosi osobistą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez nieuprawnioną publikację takich materiałów.
 5. Poprzez udział w oferowanych przez Serwis rozgrywkach, ligach, turniejach i innych, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis wszelkich materiałów związanych z udziałem Użytkownika w oferowanych przez Serwis funkcjach, w tym gameplayu w postaci zdjęć, nagrań audio i wideo, nickname’u Użytkownika, jego avataru, głosu oraz wszelkich publicznych danych udostępnionych w profilu Użytkownika dla prawnie uzasadnionych celów marketingowych, reklamowych i handlowych, realizowanych za pośrednictwem wszelkich dostępnych zgodnie z aktualną wiedzą techniczną środków. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie nie są ograniczone czasowo, ani terytorialnie.
 6. Szerzenie nienawiści i ogólnie rozumianego hejtu na platformie oraz poza nią może skutkować blokadą użytkownika w rozgrywkach arrMY.
 7. Blokady nałożone na innych platformach, nałożone przez twórce gry oraz organizatorów rozgrywek mogą skutkować wykluczeniem użytkownika z rozgrywek platformie arrMY.
 8. W przypadku posiadania blokady VAC użytkownik może uczestniczyć w rozgrywkach arrMY pod warunkiem, że od dnia nałożenia blokady upłynęło 5 lat.

§ 5. Esport dollars (e$)

 1. Esport Dollars (e$) stanowią wewnętrzną, cyfrową walutę Serwisu, umożliwiającą dokonywanie zakupów jedynie w obrębie Serwisu i nie mogą być stosowane zamiennie z jakąkolwiek inną, realną walutą.
 2. Esport Dollars mogą być zakupione jedynie bezpośrednio w Serwisie, za jego pośrednictwem.
 3. Wpłaty do Serwisu w celu pozyskania Esport Dollars księgowane są niezwłocznie po otrzymaniu transakcji. 
 4. Esport Dollars nie podlegają sprzedaży zewnętrznej jak i wymianie wewnętrznej między Użytkownikami. Wszelkie próby zwiększenia swojego budżetu w Serwisie, inne niż oferowane przez Serwis, będą karane poprzez odebranie Użytkownikowi Esport Dollars nabytych w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem, wykluczenie Użytkownika z rozgrywek, bądź całkowite zablokowanie dostępu do konta Użytkownika. 
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Esport Dollars w ciągu 24h, jeżeli przedmiot umowy nie został przez niego użyty. W celu odstąpienia od umowy sprzedaży Użytkownik zobowiązany jest wysłać wiadomość informującą o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem maila - [email protected]
 6. Wszelkie reklamacje związane z Esport Dollars będą rozpatrywane i rozwiązywane w ciągu 30 dni od dnia zakupu. 
 7. W momencie, gdy konto Użytkownika zostanie usunięte, Esport Dollars pozostają w posiadaniu Serwisu. 
 8. W momencie, gdy Użytkownik zostanie ukarany banem (tj. nałożeniem blokady na konto Użytkownika w związku z łamaniem Regulaminu gry, bądź platformy) w grze CS2, bądź na jakiejkolwiek innej platformie związanej z grą CS2, wszystkie jego Esport Dollars podlegają wydaniu na rzecz Serwisu. Konsekwencją wyżej wymienionej sytuacji jest również przepadek wszystkich wykupionych usług przez Użytkownika w Serwisie. 
 9. 1 stycznia każdego roku będzie miała miejsce procedura korekty salda określonego w e$, która związana będzie z usunięciem z profilu użytkownika przeterminowanych punktów. Dotyczy ona e$, które zostały zaksięgowane w profilu użytkownika dawniej niż 365 dni od daty aktywowania procedury. Miesiąc przed uruchomieniem tej czynności użytkownik zostanie powiadomiony wiadomością e-mail, ile punktów będzie podlegało przeterminowaniu.

§ 6. Ogłoszenia

 1. Zakładka “Ogłoszenia” umożliwia zarejestrowanym Użytkownikom Serwisu publikowanie własnych oraz odpowiadanie za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie na ogłoszenia dotyczące:
  1. poszukiwania partnerów do gry w grach wspieranych przez Serwis,
  2. organizacji meczów w grach wspieranych przez Serwis,
  3. innych treści związanych bezpośrednio z poszukiwaniem partnerów do gry, poszukiwaniem drużyny, organizacją meczów, sparingów etc. w grach wspieranych przez Serwis.
 2. Publikacja ogłoszenia w zakładce “Ogłoszenia” wymaga wypełnienia przez Użytkownika formularza dostępnego w Serwisie.
 3. Warunkiem opublikowania ogłoszenia Użytkownika jest prawidłowe wypełnienie wymaganych danych oraz informacji, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w formularzu.
 4. Ogłoszenia publikowane przez Użytkownika nie mogą zawierać treści niezgodnych z Regulaminem, z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, treści powszechnie uznawanych za wulgarne, złośliwe, obraźliwe, nieprzyzwoite i niestosowne, bądź sugerujących powiązanie autora ogłoszenia z Serwisem.
 5. W razie stwierdzenia naruszenia zasad opisanych w treści niniejszego paragrafu, Administrator zastrzega sobie prawo do niezwłocznego usunięcia ogłoszenia oraz ograniczenia, bądź zablokowania Użytkownikowi dalszego dostępu do Serwisu.

§ 7. Premium

 1. W celu realizacji zamówienia należy wybrać opcję „Kupuję usługę premium” co skutkuje złożeniem w Serwisie wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży i po otrzymaniu od Serwisu wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie - skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny.
 2. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 3. Użytkownik może dokonać płatności za pomocą serwisu pośredniczącego w procesie płatności internetowych zintegrowanego ze stroną arrmy.gg, bądź za pośrednictwem Esport Dollars.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e- mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.
 5. Wszelkie sprawy dotyczące reklamacji opisane zostały w treści § 9 niniejszego Regulaminu “Reklamacje”. 
 6. Zwrot środków za zakup usługi Premium możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku ręcznego zakupu premium. Zwrot możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku, gdy od momentu zakupu nie minęło 14 dni, oraz nie została użyta żadna usługa oferowana przez Premium. Automatyczne przedłużenie premium nie podlega zwrotowi.
 7. Wszelkie reklamacje oraz prośby o zwrot środków powinny być kierowane na mail kontaktowy: [email protected].
 8. Formularz odstąpienia od umowy znajduję się w REGULAMINIE SKLEPU INTERNETOWEGO ARRMY.PL w § 13.

§ 8. Sklep

 1. Procedura zakupu rozpoczyna się przez dodanie produktu do koszyka, przejście do koszyka, przejście do realizacji płatności i uzupełnienie danych niezbędnych do dostawy produktu (za pomocą Konta lub bez rejestracji). Następnie dokonywany jest wybór sposobu płatności, dostawy i akceptacja regulaminu.
 2. W celu realizacji zamówienia należy wybrać opcję „Kupuję i płacę” co skutkuje złożeniem w Serwisie wiążącej oferty zawarcia umowy sprzedaży i po otrzymaniu od Serwisu wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie - skutkuje zawarciem umowy sprzedaży i powoduje obowiązek zapłaty ceny towaru powiększonej o koszty wysyłki.
 3. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 4. W przypadku wyboru płatności innej niż za pobraniem, Użytkownik powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia. Po upływie terminu powyższego, Serwis ma prawo anulować zamówienie.
 5. Wysyłka sprzętu zakupionego w sklepie Serwisu zrealizowana będzie do 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym należącym do Serwisu.
 6. Wysyłka sprzętu zakupionego w sklepie Serwisu realizowana będzie tylko na terenie Polski.
 7. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Serwis niezwłocznie zawiadomi o tym Użytkownika i w przypadku dokonania zapłaty ceny przez Użytkownika, zaoferuje mu Towar zastępczy lub zwrot otrzymanej przez niego sumy pieniężnej. Wybór Użytkownika jest w tym zakresie dla Serwisu wiążący, a brak wyboru uważa się za wybór zwrotu otrzymanej sumy pieniężnej.
 8. Dostawa towaru realizowana jest za pośrednictwem przesyłki pocztowej dostarczanej przez Poczta Polska SA. lub kurierskiej, dostarczanej przez DHL.
 9. Użytkownik może dokonać płatności za pomocą serwisu pośredniczącego w procesie płatności internetowych zintegrowanego ze stroną arrmy.gg, bądź za pośrednictwem Esport Dollars. 
 10. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie faktur elektronicznych na podany przez siebie adres e- mail, która to zgoda może być w każdym czasie wycofana.
 11. Wszelkie sprawy dotyczące reklamacji opisane zostały w treści § 9 niniejszego Regulaminu “Reklamacje”. 
 12. Jeżeli Kupujący nie odebrał wysyłki i została ona zwrócona na adres Sprzedawcy, istnieje możliwość ponownego wysłania produktu na adres Kupującego. Koszty ponownej wysyłki ponosi Kupujący.

§ 9. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta arrMY, Usług oferowanych przez arrMY oraz sprzętu dostępnego w Sklepie należy kierować na adres e-mail: [email protected].
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Serwis dotyczące jakichkolwiek usług oferowanych w Serwisie nastąpi w terminie do 14 dni od dnia wpłynięcia Reklamacji. 
 3. Użytkownik posiada 14 dni od dnia zakupu na odstąpienie od umowy i zwrot sprzętu oferowanego w Sklepie po uprzednim poinformowaniu Organizatora za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected], zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. 
 4. Koszt zwrotów sprzętu ponosi Użytkownik.
 5. Reklamacje analiz, treningów oraz innych usług oferowanych przez Serwis należy zgłosić niezwłocznie po ich zakończeniu. Uzasadnienie należy opisać w mailu podanym w § 9 ust. 1 Regulaminu. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez koordynatora projektu. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Użytkownik może wystąpić o ponowne wykonanie usługi.

§ 10. Prawa własności intelektualnej

 1. Serwis korzysta z materiałów chronionych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa autorskiego (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.), znaków towarowych oraz innych informacji chronionych prawnie na mocy odrębnych ustaw, takich jak tekst, zdjęcia, materiały wideo, grafiki, muzyka oraz dźwięk i oprogramowanie stosowane przez Serwis.
 2. Użytkownik nie posiada prawa do wykorzystywania, publikowania, przesyłania, sprzedaży, tworzenia dzieł pochodnych ani modyfikowania bądź wykorzystywania w części lub w całości treści publikowanych w Serwisie bez uprzedniego uzyskania wyraźnej, pisemnej zgody Serwisu, bądź na podstawie uprawnień określonych w przepisach Ustawy o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 r..
 3. Użytkownik potwierdza, że poprzez rejestrację i korzystanie z Serwisu nie nabywa żadnych praw własności do materiałów, do których uzyskał dostęp, bądź korzysta za pośrednictwem Serwisu.
 4. Wszelkie wykorzystywanie w Serwisie grafiki, logo, layout strony, ikony przycisków, skrypty i nazwy usług są wyłączną własnością Serwisu i nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z innymi produktami usługowymi, w szczególności w celu wprowadzania konsumentów w błąd, bez uprzedniej pisemnej zgody Serwisu.

§ 11. Zmiany w Regulaminie

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz dodawania bądź usuwania określonych jego postanowień w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany, dodawanie bądź usuwanie postanowień Regulaminu powinno być niezwłocznie komunikowane wszystkim Użytkownikom w sposób, który w największym stopniu gwarantuje dotarcie do Użytkowników. Dalsze korzystanie z Serwisu przez Użytkownika po poinformowaniu o wprowadzonych zmianach równoznaczne jest z akceptacją przez niego Regulaminu w zmienionej, aktualnej formie.

§ 12. Ograniczenie odpowiedzialności Serwisu

Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu. Użytkownik korzysta z usług Serwisu na własne ryzyko. Dotyczy to zarówno odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika w następstwie korzystania z usług Serwisu, nawet w przypadku, w którym Organizator świadomy był możliwości wystąpienia takich szkód. Niezależnie od treści niniejszego paragrafu, w razie ograniczenia wyłączenia odpowiedzialności Serwisu w szczególności za pośrednictwem prawomocnego orzeczenia, Serwis odpowiada za szkody poniesione przez Użytkowników tylko do kwoty, którą Użytkownik uiścił na konto Serwisu w związku z korzystaniem z jego usług.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Serwis uprawniony jest do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie na podstawie § 11 niniejszego Regulaminu.
 2. Zmiany w regulaminie o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wchodzą w życie z zachowaniem 7-dniowego okresu przejściowego, liczonego od dnia opublikowania Regulaminu w zmienionej formie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający wszystkim Użytkownikom zapoznanie się z nim.
 3. Wszelkie zmiany zostaną uprzednio opublikowane w Serwisie w sposób umożliwiający każdemu Użytkownikowi zapoznanie się z ich treścią.
 4. W sprawach spornych, nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, ostateczne rozstrzygnięcie należy do Organizatora rozgrywek.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby uniknąć sytuacji spornych, a w razie ich wystąpienia - aby zostały niezwłocznie rozwiązane z możliwie największą korzyścią dla obu stron. W sytuacji gdy, pracownik bądź członek obsługi Serwisu złamie zasady zachowania poufności, bądź funkcjonowania Serwisu, Serwis ma prawo do natychmiastowego podjęcia działań w celu ustalenia winnego oraz wyciągnięcia wobec niego stosownych konsekwencji.
 6. Jeżeli kwestia poruszona w Regulaminie występuje w innym Regulaminie, liście zasad bądź innym ogólnodostępnym miejscu w Serwisie, a jego treść jest rozbieżna z treścią postanowienia w Regulaminie, za nadrzędne należy uznać postanowienia Regulaminu.

Regulamin newslettera

§ 1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy arrmy.gg prowadzony przez Usługodawcę pod adresem arrmy.gg
Usługodawca - Grezly Sp. Z o. o.  z siedzibą w Gdyni, ul. Izydy 13, 81-601 Gdynia, o numerze NIP 851-326-37-43, o numerze REGON 389866301
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§ 2 Newsletter

 1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: [email protected].
 7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§ 3 Reklamacje

 1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: [email protected].
 2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§ 4 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: [email protected], co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.