Polityka prywatności

§ 1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych w Serwisie Grezly Sp. Z o. o.  z siedzibą w Gdyni, ul. Izydy 13, 81-601 Gdynia, o numerze NIP 851-326-37-43, o numerze REGON 389866301, zwany dalej “Administratorem”. Kontakt w sprawach związanych z Polityką Prywatności oraz danymi osobowymi uzyskać można pod adresem e-mail “[email protected]”, bądź za pomocą poczty tradycyjnej, pod adresem Administratora wskazanym w treści niniejszego paragrafu.

§ 2. Dane osobowe

W celu uzyskania dostępu do wszystkich oferowanych w naszym serwisie funkcji niezbędne jest założenie konta, co wiąże się z koniecznością podania określonych danych osobowych. Serwis gromadzi i przetwarza dane dobrowolnie podane przez Użytkownika w procesie rejestracji, bądź w trakcie korzystania z serwisu, takie jak:

 • imię i nazwisko
 • adres e-mail
 • data urodzenia
 • numer telefonu
 • miejsce zamieszkania
 • informacje o komputerze, w tym adres IP, geolokalizacja, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny
 • informacje dotyczące wizyt Użytkownika w Serwisie, w tym źródła odesłań, długość wizyty etc.
 • informacje dotyczące zakupów w Serwisie oraz innych transakcji dokonywanych za jego pośrednictwem, w tym dane karty kredytowej, bądź innych źródeł płatności stosowanych przez Użytkownika w obrębie Serwisu wszelkie inne dane udostępnione przez Użytkownika w toku korzystania z Serwisu

Wszelkie ujawnione w procesie rejestracji bądź podczas dalszego korzystania z usług Serwisu dane osobowe Użytkowników gromadzone są wyłącznie dla celów wewnętrznych działań Serwisu, takich jak np:

 • Świadczenie wszelkich oferowanych przez Serwis usług oraz sprzedaż towarów oferowanych w Sklepie; 
 • Zakładanie i zarządzania kontem lub kontami Użytkownika, oraz zapewnienia obsługi konta Użytkownika, transakcji i rozwiązywanie problemów technicznych; 
 • Realizacja zamówień Użytkownika; 
 • Obsługa posprzedażowa, w tym obsługa procesu reklamacyjnego (gwarancja oraz rękojmia); 
 • Uczestniczenie w organizowanych przez Serwis wydarzeniach, w tym w szczególności w rozgrywkach „PROJEKT arrMY”; 
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług i towarów, inny niż newsletter; 
 • Przesyłanie newslettera; 
 • Obsługa wszelkich zgłoszeń, które Użytkownik kieruje do Serwisu oraz kontakt ze strony Serwisu w związku z zawartymi umowami, korzystaniem z usług Serwisu itp.;
 • Realizacja wszelkich obowiązków spoczywających na Administratorze w związku z powyżej opisanymi działaniami, w tym w szczególności obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dane osobowe Użytkownika nie będą udostępnione, ani sprzedane podmiotom zewnętrznym, chyba, że Serwis zostanie do tego zobowiązany przez prawnie uzasadnione żądanie sądu bądź innego organu uprawnionego na mocy obowiązujących przepisów.

§ 3. Podstawa prawna

Wszystkie dane osobowe gromadzone przez Serwis przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz zasadami:

 • rzetelność i przejrzystość, 
 • ograniczonego celu, 
 • minimalizacji danych, 
 • prawidłowości, 
 • ograniczonego przechowywania, 
 • integralności i poufności, 
 • rozliczalności.

§ 4. Uprawnienia użytkownika

Użytkownik posiada pełen dostęp do danych osobowych podanych w Serwisie oraz ma możliwość dowolnej ich edycji w każdym momencie, w tym sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, żądania przeniesienia danych do innego administratora, a także w dowolnym momencie może skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

W razie stwierdzenia, że dane osobowe Użytkownika są przetwarzane niezgodnie z prawem, Użytkownik może skorzystać z prawa do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5. Okres przetwarzania danych osobowych

Serwis ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez okres, w którym będzie istniała ku temu podstawa prawna, tj. do momentu, w którym:

 • na Serwisie przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący Serwis do przetwarzania danych Użytkownika; 
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową; 
 • Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą; 
 • zostanie przyjęty sprzeciw Użytkownika wobec przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych Użytkownika był uzasadniony interes Administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego zależnie od konkretnego przypadku oraz od chronologii wystąpienia wymienionych powyżej zdarzeń.

§ 6. Środki bezpieczeństwa

Serwis w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych Użytkowników korzysta ze środków bezpieczeństwa przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa, w tym środków organizacyjnych i technicznych, takich jak np. szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL (Secure Socket Layer), a także uniemożliwia dostęp do baz danych osobom trzecim, tj. innym niż pracownicy lub współpracownicy Serwisu, bądź podmioty przetwarzające dane w imieniu i na zlecenie Serwisu, w tym m.in.:

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia naszych serwisów; 
 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego; 
 • podmiot realizujący dostawę towarów; 
 • podmiot realizujący wysyłkę korespondencji; 
 • dostawca płatności; 
 • biuro rachunkowe; 
 • dostawca lub opiekun oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe); 
 • podmiot zapewniający usługi marketingowe; 
 • podmiot zapewniający usługi statystyczne; 
 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto w Serwisie mogą znajdować się odnośniki do stron internetowych osób trzecich, wraz z informacjami na ich temat. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za Politykę Prywatności oraz praktyki stron internetowych osób trzecich.

§ 7. Pliki cookies

Podobnie jak inne serwisy internetowe, Serwis korzysta z tzw. ciasteczek [eng. “cookies”], które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacjom o poruszaniu się Użytkownika w Serwisie, które pomagają wyświetlać Użytkownikowi odpowiednio dopasowane treści oraz reklamy. Zgoda Użytkownika na dzielenie się tymi informacjami z Serwisem jest dobrowolna i większość dostępnych przeglądarek internetowych umożliwia ich akceptację, bądź odmowę akceptacji. Odmowa akceptacji może wiązać się z ograniczeniem niektórych funkcji Serwisu.

Pliki cookies, identyfikatory urządzeń lub inne informacje mogą być przechowywane na urządzeniu Użytkownika lub udostępnianie na nim w przedstawionych Użytkownikowi celach.

Reklamy oraz treści publikowane w Serwisie mogą być personalizowane w oparciu o profil Użytkownika w celu ich lepszego dopasowania.

Zebrane za pośrednictwem plików cookies dane mogą być wykorzystywane przez Serwis w celu mierzenia wydajności reklam i treści, uzyskiwania informacji na temat odbiorców, którzy dane reklamy i treści widzieli i wykorzystania tych danych do tworzenia lub ulepszenia wrażeń Użytkownika.

§ 8. Przekazywanie danych poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)

Administratorowi przysługuje prawo przekazania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy / świadczenia usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.), przy czym są to podmioty, które przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA. Użytkownikowi przysługuje możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

§ 9. Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych w obrębie Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści i postanowień Polityki Prywatności w dowolnym momencie, poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej Serwisu w zakładce “Polityka Prywatności”, opatrzonej datą ostatnio wprowadzonej zmiany.